Súťaž - nájom nebytového priestoru č. 1.36 - Hodžovo námestie - VÝSLEDOK

Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 1.36 vo výmere 36,34 m², nachádzajúceho sa v podchode na Hodžovom námestí, v Bratislave, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
 

 
 
Súťažiaci, ktorý má záujem o ohliadku nebytového priestoru, môže kontaktovať správcunebytového priestoru: Adriana Danková z Oddelenia správy komunikácií, telefón: +421-903511564, s ktorým si dohodne termín ohliadky počas lehoty na predkladanie súťažnýchnávrhov.

Kontaktná osoba vyhlasovateľa
Meno: Mgr. Silvia Žitňanská
telefón: +421 2 59 356 504

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Magistrátu hlavného mestaSR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s uvedenímmena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž nanájom nebytového priestoru č. 1.36 v podchode na Hodžovom námestív Bratislave, k. ú. Staré Mesto - NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 21. 06.2023 do 31. 08. 2023 do 15,00 hod., alebo doručený v dňoch od 21. 06. 2023 do 31.08. 2023 na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedenýmoznačením na obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenianávrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
 

Aktualizácia: 21.6.2023 | Počet zobrazení: 489
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2023
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.