Súťaž - nájom nebytového priestoru č. 1.31B - Hodžovo námestie - VÝSLEDOK

Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 1.31B vo výmere 44,44 m², nachádzajúceho sa v podchode na Hodžovom námestí, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
 

 
 
Súťažiaci, ktorý má záujem o ohliadku nebytového priestoru, môže kontaktovať správcunebytového priestoru: Adriana Danková z Oddelenia správy komunikácií, telefón: +421-903511564, s ktorým si dohodne termín ohliadky počas lehoty na predkladanie súťažnýchnávrhov.

Kontaktná osoba vyhlasovateľa
Meno: Mgr. Silvia Žitňanská
telefón:  +421 2 59 356 504

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SRBratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením menaa poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž na nájomnebytového priestoru č. 1.31B v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave,k. ú. Staré Mesto - NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 21. 06. 2023 do 31. 08.2023 do 15,00 hod., alebo doručený v dňoch od 21. 06. 2023 do 31. 08. 2023 na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedeným označením na obálke.V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deňdoručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
 

Aktualizácia: 21.6.2023 | Počet zobrazení: 454
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2023
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zámery > Zámery 2023

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.