Nájom nebytového priestoru na ulici H. Meličkovej 11/B - VÝSLEDOK

Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. NP 5 nachádzajúceho sa v stavbe na ulici Hany Meličkovej 11/B v Bratislave, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
 

 
 
Termín ohliadky :
Súťažiaci, ktorý má záujem o ohliadku nebytového priestoru, môže kontaktovať správcu nebytového priestoru: Roman Stanitz z referátu technickej správy nehnuteľností, telefón: +421-904260607, s ktorým si dohodne termín ohliadky počas lehoty na predkladanie súťažných návrhov.   

Kontaktná osoba vyhlasovateľa :
meno:  Mgr. Silvia Halajová      
telefón:   + 421 2 59356228 

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž na nájom nebytového priestoru č. NP 5,  na ulici Hany Meličkovej v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, - NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 21.06.2023 do 31.08.2023 do 15,00 h, alebo zaslaný v dňoch 21.06.2023 do 31.08.2023 na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
 

Aktualizácia: 21.6.2023 | Počet zobrazení: 1261
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2023
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.