Súťaž - predaj nehnuteľnosti na Kozej 9, k.ú. Staré Mesto, Bratislava - VÝSLEDOK

Kozia9
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Kozia 9, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
 

 
 
Ohliadka nehnuteľností bude v termínoch :

22. 06. 2023 o 14,00 h.                                                                           

12. 07. 2023 o 14,00 h.                                                                          

19. 07. 2023 o 14,00 h.      

Stretnutie záujemcov bude pred objektom na Kozej 9. 

Kontaktné osoby pre obhliadky: 
p. Martin Jorík, referát technickej podpory, oddelenie správy bytov, email: [email protected], telefón: +421 904 324 721  
Ing. Ján Výboh, vedúci referátu technickej podpory, oddelenie správy bytov, email: [email protected], telefón: +421 904 632 396

Kontaktná osoba vyhlasovateľa : 
Meno:        Mgr. Natália Novotová      
telefón:      +421 2 59356209
e-mail:       [email protected]

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž predaj nehnuteľností – k. ú. Staré Mesto, Kozia 9 – NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 07.06.2023 do 04.08.2023 do 13,00 h, alebo zaslaný v dňoch od 07.06.2023 do 04.08.2023 na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
 

Aktualizácia: 5.6.2023 | Počet zobrazení: 671
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2023
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.