Súťaž - predaj pozemku v Dúbravke, Polianky - VÝSLEDOK

Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Polianky, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
 

 
 
Kontaktná osoba vyhlasovateľa :
Meno:         Mgr. Monika Rožňovcová      
telefón:       +421 2 59356248      
E-mail:        [email protected]

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž predaj pozemkov – k. ú. Dúbravka, Polianky – NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 07. 06. 2023 do 04. 08. 2023 do 13,00 h, alebo zaslaný v dňoch od 07. 06. 2023 do 04. 08. 2023 na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
 

Aktualizácia: 5.6.2023 | Počet zobrazení: 613
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2023
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.