Nájom nebytového priestoru - Hany Meličkovej, Karlova Ves - VÝSLEDOK

Hany_Melickovej_11B
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. NB 5 vo výmere 58,64 m², nachádzajúceho sa na ulici Hany Meličkovej 11B v Bratislave, k.ú. Karlova Ves s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
 

 
 
Ohliadka nebytového priestoru bude v termínoch : 

11.01.2023 o 10,00 h. 

25.01.2023 o 10,00 h. 

08.02.2023 o 10,00 h.

Stretnutie záujemcov bude pred vchodom do nebytového priestoru. Referát technickej správy nehnuteľností, telefón: +421 904260607

Kontaktná osoba vyhlasovateľa : Mgr. Silvia Žitňanská, telefón : 02/ 59 356 504, mail : [email protected] 

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž na nájom nebytového priestoru č. NB 5, na ulici Hany Meličkovej v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, - NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 22. 12. 2022 do 24. 02. 2023 do 15,00 h, alebo zaslaný v dňoch od 22. 12. 2022 do 24. 02. 2023 na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
 

Aktualizácia: 21.12.2022 | Počet zobrazení: 1286
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2022
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.