Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta

Dňa 21.10.2010 bola medzi Bankou a Hlavným mestom uzatvorená Zmluva o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta (ďalej len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je dohoda Zmluvných strán o spolupráci pri príprave a implementácií Projektu BMK. V zmysle článku VI bod 10 Zmluvy sa jej ustanovenia môžu meniť na základe písomnej dohody Zmluvných strán formou vzostupne očíslovaných dodatkov, s výnimkou prílohy č. 4, ktorú je možné meniť písomným oznámením jednej Zmluvnej strany druhej. Dňa 28.06.2021 bol medzi Bankou a Hlavným mestom uzatvorený dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej len ako „Dodatok č. 2“), predmetom ktorého je úprava podmienok postupného ukončenia spolupráce na Projekte BMK. Vzhľadom na zmenu pomerov, ktorú nebolo možné v čase podpísania Dodatku č. 2 rozumne predvídať, dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku.
Číslo zmluvy
MAGBO2200034

Objednávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1, IČO: 00603481

Dodávateľ
Všeobecná úverová banka, a.s. sídlo, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Dátum uzavretia
29. 6. 2022

Dátum zverejnenia
29. 6. 2022

Dátum účinnosti
30. 6. 2022
 

 
 
  
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 30.6.2022 | Počet zobrazení: 2431
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.