Súťaž - nájom nebytového priestoru - Hodžovo námestie - VÝSLEDOK

Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 1.36 vo výmere 36,34 m2 nachádzajúceho sa v podchode na Hodžovom námestí, v Bratislave, katastrálne územie Staré Mesto s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
 

 
 
Ohliadka nebytového priestoru bude v termínoch :

13. 07. 2022 o 10,00 h.

27. 07. 2022 o 10,00 h.

10. 08. 2022 o 10,00 h.

Stretnutie záujemcov bude pred vchodom do nebytového priestoru. Oddelenie správy komunikácii, telefón: 02/59356773.

Kontaktná osoba vyhlasovateľa : Mgr. Tomáš Hlaváčik
telefón: 02/59356228, mail: tomas.hlavacik@bratislava. sk

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž na nájom nebytového priestoru č. 1.36 v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, - NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 01. 07.2022 do 31. 08. 2022 do 15,00 h, alebo zaslaný v dňoch od 01. 07. 2022 do 31. 08.2022 na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
 

Aktualizácia: 29.6.2022 | Počet zobrazení: 1339
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2022
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.