Súťaž - nájom nebytového priestoru - Laurinská 7, k.ú. Staré Mesto - VÝSLEDOK

Laurinska7
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
 

 
 
Ohliadka nebytových priestorov bude v termínoch  :

21 .07. 2022 o 13,00 h.

04. 08. 2022 o 13,00 h.

18. 08. 2022 o 13,00 h.

Stretnutie záujemcov bude pred vchodom do nebytových priestorov.

Kontaktná osoba vyhlasovateľa : Mgr. Silvia Žitňanská 
telefón: 02/59356504, mail : silvia.zitnanska@bratislava. sk

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž na nájom nebytových priestorov na Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto -NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 01. 07.2022 do 02. 09. 2022 do 15,00 h, alebo zaslaný v dňoch od 01. 07. 2022 do 02. 09. 2022 na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedeným označením na obálke. 
V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
 

Aktualizácia: 29.6.2022 | Počet zobrazení: 1563
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2022
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.