Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503112200

uzatvorený za účelom odstránenia chyby v písaní, uloženie VN káblového vedenia v rámci stavby „BA_Est. Žabí Majer_2.stavba, 22kV vývody SO 01 Preústenie 22 kV vedení“, na pozemku reg. E-KN parc. č. 21968/1, k.ú. Nové Mesto
Číslo dodatku zmluvy
OKDSVB 00000863

Objednávateľ
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518

Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481

Dátum uzavretia
27. 6. 2022

Dátum zverejnenia
27. 6. 2022

Dátum účinnosti
28. 6. 2022
 

 
 
   
 

Aktualizácia: 27.6.2022 | Počet zobrazení: 2421
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.