Súťaž - nájom nebytového priestoru - Biela 6, k.ú. Staré Mesto - VÝSLEDOK

Biela6
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 

 
 
Ohliadka nebytových priestorov bude v termínoch:

24. 06. 2022 o 13,00 h

15. 07. 2022 o 13,00 h.

05. 08. 2022 o 13,00 h.

Stretnutie záujemcov bude pred vchodom do nebytových priestorov.

Kontaktná osoba vyhlasovateľa : Mgr. Silvia Zitňanská
telefón: 02/59356504

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž na nájom nebytových priestorov na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto -NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 10. 06. 2022 do 19. 08. 2022 do 14,00 h., alebo doručený poštou v dňoch od 10. 06. 2022 do 19. 08. 2022 na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
 

Aktualizácia: 10.6.2022 | Počet zobrazení: 1924
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2022
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.