Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena v telese miestnej komunikácie č. 286507622100

uzatvorený z dôvodu vyňatia časti zaťaženej komunikácie z predmetu zmluvy, uloženie VN káblového vedenia v rámci stavby „BA_Est. Žabí Majer_2.stavba, 22kV vývody SO 01 Preústenie 22 kV vedení“, na pozemku reg. E-KN parc. č. 21968/1, k.ú. Nové Mesto
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000788
Objednávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518
Cena: 0 eur
Dátum uzatvorenia: 16.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 16.5.2022 | Počet zobrazení: 635
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.