Kúpna zmluva č. 04 88 0194 22 00

Prevod nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Ružinov, a to novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 3287/24 – orná pôda vo výmere 72 m², bez založeného listu vlastníctva, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 8/2021 zo dňa 24.06.2021 úradne overeným dňa 08.07.2021 pod č. G1 - 1313/2021 z pozemku registra „E“ KN, k. ú. Ružinov, parc č. 1302/500 – ostatná plocha vo výmere 93 m², zapísaného na LV č. 7868 do vlastníctva kupujúcich.
Číslo zmluvy: 04 88 0194 22 00
Objednávateľ: Gazdík a Gazdíková, Vitanová 271, 027 12 Vitanová
Cena: 14 400,00 eur
Dátum uzatvorenia: 06.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

 

Aktualizácia: 11.5.2022 | Počet zobrazení: 2765
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.