Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0800 21 00/0099

Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0800 21 00/0099, ktorej predmetom je záväzok budúceho povinného z vecného bremena zriadiť na nehnuteľnosti, a to na časti pozemku registra „E“ katastra nehnuteľnosti, k. ú. Vinohrady parc. č. 18064 – zastavané plochy a nádvoria, zapísanom na LV č. 6747 v rozsahu 7 m² podľa snímky z katastrálnej mapy s náčrtom vjazdu do garáže, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, vecné bremeno v prospech budúcich oprávnených z vecného bremena spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena strpieť prechod a prejazd a zriadenie, užívanie, udržiavanie a opravovanie vjazdu do garáže; právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa bude viazať k nehnuteľnosti vo vlastníctve budúcich oprávnených z vecného bremena zapísaných na LV č. 3067, pozemkov registra „C“ KN parc. č. 18120/8 a parc. č. 18064/5, teda bude pôsobiť in rem
 

 
 
Číslo zmluvy: 28 88 0800 21 00/0099
Objednávateľ: Milan Kulich-Strážnická 2, 811 08 Bratislava, Rastislav Kulich-Divišovská 2311, 149 00 Praha, Česká republika
Cena: 340,73 Eur
Dátum uzatvorenia: 21.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov

 

Odkazy

 

Aktualizácia: 22.4.2022 | Počet zobrazení: 747
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.