Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501962200/0099

Uzatvorená dňa 20.04.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO 01 Rozšírenie distribučného plynovodu NTL s pripojovacím plynovodom k stavbe ,,Rozšírenie distribučného plynovodu NTL s pripojovacím plynovodom“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18178/21, LV č. 3610, na pozemku registra „E“ KN parc. č. 18178, LV č. 6747, k.ú. Vinohrady
Číslo zmluvy: 286501962200/0099
Objednávateľ: JUDr. Martina Šamudovská a Mgr. Tomáš Slechan
Cena: 487.- Eur
Dátum uzatvorenia: 20.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 20.4.2022 | Počet zobrazení: 874
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.