Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500342200/0099

Uzatvorená dňa 13.04.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO 07 VN a NN rozvody k stavbe „Bytový dom Pražská 9/A - 9/B, Bratislava“ na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 21630, LV č. 8925, parc. č. 3713, LV č. 8925, parc. č. 3719/3, LV č. 8930, k.ú. Staré Mesto
zmluvná strana: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, NOVOKA s.r.o., Nejedlého 51, 841 02 Bratislava, IČO: 51140730
Dátum uzatvorenia: 13.04.2022
Dátum zverejnenia: 13.04.2022
Dátum účinnosti: 14.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 13.4.2022 | Počet zobrazení: 1071
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.