PROTOKOL č. 11 88 0193 22 00

Protokol č. 11 88 0193 22 00 o odňatí nehnuteľného majetku Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov zo správy Mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorého predmetom sú pozemky C KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 3110/56, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 146 m2, LV č. 2466, a parc. č. 4921/31, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 492 m2, LV č. 1748.
Číslo zmluvy: 11 88 0193 22 00
Odberateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
IČO: 00 603 481
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17,852 12 Bratislava
IČO: 00 603 201
Cena: 3 176,66 Eur
Dátum uzatvorenia: 6.4.2022
Dátum zverejnenia: 11.4.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 
    
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 11.4.2022 | Počet zobrazení: 2604
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Prevod majetku > Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.