Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní webhostingových služieb č. MAGTS2000086

Predmetom dodatku č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní webhostingových služieb č. MAGTS2000086 medzi Hlavným mestom SR Bratislava, Občianskym združením WellGiving a ELLMANN. s.r.o. je zmena obsahu zmluvy nasledovne:
a) pôvodný dodávateľ sa nahrádza v plnom rozsahu novým dodávateľom,
b) Článok II bod 1 zmluvy sa dopĺňa o písmeno e) v nasledujúcom znení:
„poskytovanie technickej podpory zamestnancom objednávateľa pri tvorbe a úprave formulárov a využívaní novonaprogramovaných funkcií“,
c) Článok II bod 1 písmeno a) zmluvy sa mení nasledovne:
„webhostingové služby na serveri zdieľanom pre hostovanie webov nepretržite 18 hodín denne; webová aplikácia dodávateľa musí mať pre objednávateľa k dispozícii 3GB diskového priestoru a traffic limit 2GB mesačne“
d) Článok IV bod 1 zmluvy sa mení nasledovne:
„Zmluvné strany sa dohodli na odmene za poskytované služby vo výške 3 000,- EUR (slovom: tritisíc eur) bez DPH ročne.“
 

 
 
 

Aktualizácia: 7.3.2022 | Počet zobrazení: 480
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Nadácia mesta Bratislavy > Zmluvy a dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.