Protokol č. 11 88 0003 22 00 o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

Protokol č. 11 88 0003 22 00 o zverení pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1182/2 a 1182/3 k. ú. Devínska Nová Ves, zapísaných na LV č. 4172 do správy mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves.
Dátum uzatvorenia: 27.01.2022
Dátum zverejnenia: 28.01.2022
Dátum účinnosti: 29.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 28.1.2022 | Počet zobrazení: 916
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Prevod majetku > Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.