DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0455 17 00

Predmet dohody: skončenie nájmu pozemku registra „C“ parcelné č. 15273/6 s výmerou 19 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Ružinov, zapísaný na LV č. 7868, ku dňu 03.09.2021.
Dátum uzatvorenia: 4.1.2022
Dátum zverejnenia: 27.1.2022
Dátum účinnosti: 28.1.2022
 

 
 
  
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 27.1.2022 | Počet zobrazení: 860
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.