Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0692 21 00

Predmetom Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 28 88 0692 21 00 je zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena ako vlastníka Oprávnenej stavby, obsahom ktorého je povinnosť vlastníka Zaťaženého pozemku strpieť vecné bremeno práva umiestnenia, užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie a modernizácie Oprávnenej stavby na novovytvorenom pozemku parc. č. 21691/7 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 m² vzniknutého podľa GP č. G1-853/2021 oddelením od pozemku registra „C“ KN v k. ú. Vinohrady, parc. č. 21691, evidovanom na LV č. 3495.
Dátum uzatvorenia: 12.01.2022
Dátum zverejnenia: 13.01.2022
Dátum účinnosti: 14.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 13.1.2022 | Počet zobrazení: 357
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.