Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0684 21 00

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0684 21 00, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť právo presahu stavby zodpovedajúce vecnému bremenu, a to na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľnosti, k. ú. Staré Mesto parc. č. 21724/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m², zapísaného na LV č. 1656. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa viaže k nehnuteľnostiam, a to k pozemkom registra „C“ katastra nehnuteľností, katastrálne územie Staré Mesto, parc. č. 7738 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1275 m², a stavby so súpisným číslom 7991, popis stavby: METROPOLITAN STAR – SO 01 Admin. objekt, druh stavby: Polyfunkčná budova, ktorá je umiestnená na pozemkoch parc. č. 7738, 7739/1, 7739/3, 7739/4 a 21724/14 zapísaných na LV č. 8518 alebo na inom novovytvorenom LV
Dátum uzatvorenia: 25.11.2021
Dátum zverejnenia: 01.12.2021
Dátum účinnosti: 02.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Aktualizácia: 1.12.2021 | Počet zobrazení: 254
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.