Súťaž o nájom viníc v Bratislave, k.ú. Vinohrady

hrozno
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme vinice v Bratislave, k. ú. Vinohrady
 

 
 
Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž na nájom vinice v Bratislave, k. ú. Vinohrady - NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 22. 11. 2021 do 14. 01. 2022 do 14,00 h., alebo doručený poštou v dňoch od 22.11. 2021 do 14. 01. 2022 na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s horeuvedeným označením na obálke. 
V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
 

Aktualizácia: 22.11.2021 | Počet zobrazení: 2301
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2021
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zámery > Zámery 2021

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.