Nájom nebytového priestoru - Pribišova 8, Karlova Ves, Bratislava

Pribišova_8_vchod
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru vo výmere 51,06 m2 v stavbe na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
 

 
 
Ohliadka nebytového priestoru bude v termínoch :

10 .11. 2021 o 13,00 h.

24. 11. 2021 o 13,00 h.

08. 12. 2021 o 13,00 h.

Stretnutie záujemcov bude pred vchodom do nebytového priestoru.

Kontaktná osoba vyhlasovateľa : Mgr. Tomáš Hlaváčik,  02/59356 228, e-mail: [email protected]

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Magistrátu hlavného mestaSR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž na nájom nebytového priestoru na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves -NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 27. 10. 2021 do 07. 01. 2022 do 14,00 h. .alebo doručený poštou v dňoch od 27.10. 2021 do 07. 01.2022 na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
 

Aktualizácia: 27.10.2021 | Počet zobrazení: 1581
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2021
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zámery > Zámery 2021

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.