Kúpna zmluva č. 4 02 0007 21

Kúpna zmluva č. 4 02 0007 21, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemku, parcely registra „C“ , okres: Bratislava II, obec: BA – m. č. RUŽINOV, k. ú. Ružinov:-parc. č. 1349/19 vo výmere 18 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, evidovaného v katastri nehnuteľností ako parcela registra „C“, zapísaného na liste vlastníctva č. 1201, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v podiele 1/1. - parc. č. 1349/85 vo výmere 23 m², druh pozemku: ostatná plocha, evidovaného v katastri nehnuteľností ako parcela registra „C“, zapísaného na liste vlastníctva č. 7868, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v podiele 1/1.
Dátum uzatvorenia: 28.09.2021
Dátum zverejnenia: 13.10.2021
Dátum účinnosti: 14.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 13.10.2021 | Počet zobrazení: 1123
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.