Kúpna zmluva č. 4 02 0006 21

Kúpna zmluva č. 4 02 0006 21, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemku, parcely registra „C“ , okres: Bratislava II, k. ú. Ružinov, parc. č. 1349/17 vo výmere 18 m², zastavaná plocha a nádvorie, evidovaného v KN ako parcela registra „C“, zapísaného na LV č. 1201, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v podiele 1/1. - parc. č. 1349/86 vo výmere 24 m², ostatná plocha, evidovaného v KN ako parcela registra „C“, zapísaného na LV č. 7868, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v podiele 1/1.
Dátum uzatvorenia: 14.09.2021
Dátum zverejnenia: 04.10.2021
Dátum účinnosti: 05.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 4.10.2021 | Počet zobrazení: 1079
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.