Nájom nebytového priestoru č. 1.38 v podchode na Hodžovom námestí - VÝSLEDOK

Hodzovo_namestie_NP_1_38_september2021
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 1.38 vo výmere 67,12 m², nachádzajúceho sa v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, katastrálne územie Staré Mesto s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
 

 
 
Ohliadka nebytového priestoru bude v termínoch :

13.10.2021 o 10,00 h.

27.10.2021 o 10,00 h.

10.11.2021 o 10,00 h.

Stretnutie záujemcov bude pred vchodom do nebytového priestoru. 
Kontakt : oddelenie správy komunikácií, telefón: 02/59356773.

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž na nájom nebytového priestoru č. 1.38 v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, - NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 01.10.2021 do 30.11. 2021 do 14,00 h, alebo zaslaný poštou v dňoch od 01.10.2021 do 30.11. 2021 na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
 

Aktualizácia: 30.9.2021 | Počet zobrazení: 506
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2021
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.