Nájom nebytového priestoru - Odborárske námestie 6 - VÝSLEDOK

Odborarske_namestie_6
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru vo výmere 28,30 m² v stavbe so súpis. č. 2506 na pozemku parc. č. 10319/1 na Odborárskom námestí 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
 

 
 
Ohliadka nebytového priestoru bude v termínoch :

13 .10. 2021 o 13,00 h.

27. 10. 2021 o 13,00 h.

10. 11. 2021 o 13,00 h.

Stretnutie záujemcov bude pred vchodom do nebytového priestoru.

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž na nájom nebytového priestoru na Odborárskom námestí 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto - NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 01. 10. 2021 do 30. 11. 2021 do 14,00 h., alebo doručený poštou v dňoch od 01. 10. 2021 do 30. 11. 2021 na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
 

Aktualizácia: 30.9.2021 | Počet zobrazení: 1498
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2021
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zámery > Zámery 2021

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.