Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500972100/0099

Uzatvorená dňa 24.09.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, vodomernej šachty, kanalizačnej prípojky, tukovej kanalizácie, lapača tukov, dažďovej kanalizácie, revíznej kanalizačnej šachty, vsakovacej jamy, NN prípojky, plynovej prípojky, prekládky plynovej prípojky k stavbe ,,Polyfunkčná budova Detvianska“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1024/1, LV č. 1, na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 740/2, parc. č . 748/1, LV č. 400, k.ú. Rača
Číslo zmluvy: 286500972100/0099
Dátum uzatvorenia: 24.09.2021
Dátum zverejnenia: 24.09.2021
Dátum účinnosti: 25.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 24.9.2021 | Počet zobrazení: 295
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.