Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 03 O 0001 21 o prevode vlastníctva nebytového priestoru

Dátum uzatvorenia: 27.07.2021
Dátum zverejnenia: 12.08.2021
Dátum účinnosti: 13.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 
Zmluvné strany na základe žiadosti Kupujúceho o povolenie splátkového kalendára ku Kúpnej zmluve č. 03 0 0001 21 o prevode vlastníctva nebytového priestoru uzatvorenej dňa 29.04.2021 a zohľadnenia nepriaznivej finančnej situácie, ktorá Kupujúcemu vznikla v čase uzatvorenia prevádzky počas epidemiologickej situácie spojenej s COVID-om, v súlade s Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa číslo 352/XX/2021 zo dňa 29.06.2021 sa dohodli, že kúpnu zmluvu č. 03 0 0001 21 o prevode vlastníctva nebytového priestoru uzatvorenú dňa 29.4.2021 (ďalej len „Zmluva“), ktorá bola zverejnená na webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 24.5.2021 a ktorá podľa § 47a ods. 1 zákona číslo 40/1964 Občianského zákonníka v znení meskorších predpisov nadobudla účinnosť dňa 25.5.2021, menia a dopĺňajú nasledovne:
1. Názov zmluvy znie: „K Ú P N A Z M L U V A č. 03 0 0001 21 o prevode vlastníctva nebytového priestoru a zriadení záložného práva“. 
2. V čl. 1 sa za odsek 4 dopĺňa nový odsek 4a, ktorý znie: 2. V čl. 1 sa za odsek 4 dopĺňa nový odsek 4a, ktorý znie:4a. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa uznesením č. 352/XX/2021 zo dňa 29.06.2021 schválilo uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve uzatvorením splátkového kalendára na úhradu zostávajúcej časti kúpnej ceny, ktorú má Kupujúci uhradiť na účet mestskej časti vo výške 19.300,00 Eur a to formou splátok.“

 

Odkazy

 

Aktualizácia: 12.8.2021 | Počet zobrazení: 1077
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.