Dodatok č. 08 83 0784 11 03 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0784 11 00

Dodatok č. 07 83 1124 08 03 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 1124 08 00 uzavretej dňa 05.03.2009 medzi hlavným mestom SR Bratislava ako prenajímateľom a SPOLOČENSTVO KRESŤANOV CHRISTIANA ako nájomcom, ktorej predmetom je nájom nebytového priestoru vo výmere 70,13 m2 nachádzajúcich sa v stavbe so súpis. č. 1183 na pozemku parc. č. 2879 na Bagarovej 20, v Bratislave, k. ú. Dúbravka, zapísanej na LV č. 847. Predmetom dodatku je rozšírenie účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 1124 08 00 v znení dodatkov o kaviareň s komunitným zameraním, a o súhlas s podnájmom tretej osobe za účelom prevádzkovania kaviarne s komunitným zameraním na Bagarovej 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka.

Dátum uzatvorenia: 23.07.2021
Dátum zverejnenia: 26.07.2021
Dátum účinnosti: 27.07.2021
 

 
 


 

Aktualizácia: 26.7.2021 | Počet zobrazení: 652
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.