Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0136 21 00

Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0136 21 00 uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislava ako prenajímateľom a spoločnosťou REPUBLIKA VÝCHODU, s. r. o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 47 647 795 ako nájomcom, predmetom ktorej je nehnuteľnosť - nebytový priestor vo výmere 201,09 m² v stavbe súpis. č. 136 na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 4 na Laurinskej ulici č. 7 v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, zapísanej na LV č. 1656.
Číslo zmluvy: 07 83 0136 21 00
Dátum uzatvorenia: 20.07.2021
Dátum zverejnenia: 21.07.2021
Dátum účinnosti: 22.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 21.7.2021 | Počet zobrazení: 764
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.