Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506431900/0099

Uzatvorený dňa 2.11.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky, stavebný objekt SO 01 – NN káblové vedenie pre stavbu ,,BA_Karlova Ves, Staré Grunty, NNK“ v Bratislave, na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2985/2, parc. č. 2984/2, k.ú. Karlova Ves
Dátum uzatvorenia: 02.11.2020
Dátum zverejnenia: 02.11.2020
Oddelenie dopravy
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 2.11.2020 | Počet zobrazení: 400
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.