Zmluva o dielo č. MAGTS1900172

uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Dátum uzatvorenia: 27.01.2020
Dátum zverejnenia: 28.01.2020
Dátum účinnosti: 29.01.2020

Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
 

 
 

Predmet zmluvy:

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonať dielo spočívajúce v spracovaní a analýze dát a vypracovaní nasledujúcich výstupov:

a) Komplexná analýza hlavných ukazovateľov APS (Adult Population Survey), RES (Regional Expert Survey) a EES (Enterpreneurship Ecosystem Survey), a  Identifikácia a interpretácia hlavných zistení, a to najneskôr do 31.1.2020 (výstup č. 1);

b) Porovnávacia analýza – Bratislava a Slovensko, a to najneskôr do 30. 4. 2020 (výstup č. 2);

c) Porovnávacia analýza  – Bratislava a vybraný(é) ekosystém(y), a to najneskôr do 30. 4. 2020 (výstup č. 3);

d) Analýza finančnej a inovačnej výkonnosti firiem v Bratislave, a to najneskôr do 30.4.2020 (výstup č. 4);

Objem finančných prostriedkov: 7800 Eur s DPH

Dátum skončenia platnosti zmluvy: Zmluva o dielo sa uzatvára na dobu určitú, a to do vykonania a odovzdania diela zhotoviteľom v lehote dohodnutej touto zmluvou (30.4.2020, pozn.), s výnimkou článku V., ktorý zostáva naďalej v platnosti.) 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 28.1.2020 | Počet zobrazení: 1611
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.