Vypracovanie projektovej dokumentácie výmeny rozvodov verejného osvetlenia

Číslo zmluvy: MAGTS1900104
Dátum uzatvorenia: 19.09.2019
Dátum zverejnenia: 20.09.2019
Dodávateľ: LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 35 796 332
Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
 

 
 
Vypracovanie projektovej dokumentácie výmeny rozvodov verejného osvetlenia na uliciach Krasovského, Mudroňova, Jarošova, Pestovateľská v Bratislave v rozsahu DSP-projekt elektro – zariadení napájania, rozvodu, ovládania, regulácie v systéme jednotnej koncepcie obnovy verejného osvetlenia v Bratislave, v súlade s platnými technologickými postupmi a zmysle jednotných zásad BOZP, s návrhom progresívnych technológií osvetľovania zariadení. S kompatibilným riadiacim systémom prevádzky s jestvujúcim systémom. Použitia materiálov s vysokou spoľahlivosťou, resp. s minimálnymi nárokmi na údržbu a servis.

Názov: Vypracovanie projektovej dokumentácie výmeny rozvodov verejného osvetlenia
Typ: Služby
Predmet zmluvy:
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pre objednávateľa na vlastnú zodpovednosť, v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve projektovú dokumentáciu výmeny rozvodov verejného osvetlenia v Bratislave v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy Opis predmetu zákazky (ďalej len „dielo“).
2. Dielom sa rozumie projektová dokumentácia pre každú lokalitu definovanú v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť za zhotovené dielo a s tým súvisiace služby zmluvnú cenu vo výške a spôsobom tak, ako určuje táto Zmluva.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi doručiť dokumentáciu diela v 6-tich vyhotoveniach v tlačenej forme a 6x v digitálnej forme na CD, resp. DVD do sídla Objednávateľa uvedeného v zmluve v termíne podľa článku II ods. 1 Zmluvy.
 

Aktualizácia: 20.9.2019 | Počet zobrazení: 2041
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.