Rozšírenie komunikácií Strážna, Jeséniova, Podkolibská a Hlavná

Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií II. triedy Hlavná a Podkolibská ulica pre účely stavby: „Rozšírenie komunikácií Strážna, Jeséniova, Podkolibská a Hlavná “
Číslo: MAGBO1900037
Dátum uzatvorenia: 11.09.2019
Dátum zverejnenia: 17.09.2019
Dodávateľ: Vily Koliba, s.r.o.
IČO: 48 146 781
Ulica: Mickiewiczova 9,
Mesto: 811 07 Bratislava
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Oddelenie stavebných činností
 

 
 
Stručný popis: Podnikateľským zámerom investora v súlade s Územným plánom zóny Podhorský pás v platnom znení a v súlade so stanoviskom k investičnému zámeru č. ŽPaÚP – 945/2015/N zo dňa 19.08.2015 vydaným Mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto a v súlade so záväzným stanoviskom č. 3635-1/2016/UKSP/POBA zo dňa 11.04.2016 vydaným Mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto ako stavebným úradom príslušným podľa ustanovenia § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len ako ,, stavebný zákon“) v súlade s ustanoveniami § 120 a § 140 stavebného zákona je predmetom tejto Dohody rozšírenie verejnej komunikácie a vybudovanie chodníka pre peších v rozsahu ulíc Hlavná a Podkolibská, pričom rozšírenie komunikácií bude v rámci existujúceho cestného telesa a jeho súčastí.

Názov: Dohoda podľa §19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách - Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií II. triedy Hlavná a Podkolibská ulica pre účely stavby: „Rozšírenie komunikácií Strážna, Jeséniova, Podkolibská a Hlavná “, SO 03 – Rozšírenie komunikácie Hlavná, SO 04 Rozšírenie komunikácie Podkolibská, SO 07 Preložka VO a osvetlenie priechodov pre chodcov

Typ: Dohoda podľa §19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon).

Predmet zmluvy: rozšírenie verejnej komunikácie a vybudovanie chodníka pre peších v rozsahu ulíc Hlavná a Podkolibská
 

Aktualizácia: 18.9.2019 | Počet zobrazení: 1358
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.