Dohoda o zrušení predkupného práva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 24 88 03 09 19 00

Dohoda o zrušení predkupného práva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 24 88 03 09 19 00, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva viaznuceho na nehnuteľnosti a to na pozemku registra "C" parc. č 2401/30 v k. ú. Staré Mesto a zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného strpieť verejné parkovisko na streche stavby súp. č. 6578 a to na pozemku registra "C parc. č. 2401/30 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 13. 06. 2019
Zverejnená dňa: 18. 06. 2019
 

 
 


 

Aktualizácia: 18.6.2019 | Počet zobrazení: 980
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.