Dohody o urovnaní a licenčná zmluva zo dňa 09.04.2019

Predmetom urovnanie je mimosúdne vyriešenie protiprávneho stavu, v súvislosti s vybudovaním stánkov na vianočných trhoch.
Dátum zverejnenia: 09.04.2019
Podľa rozsudku Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 6C/26/2016 zo dňa 25.11.2016 v spojení s rozsudkom Krajského súdu sp. zn. 5Co/185/2017 zo dňa 27.03.2018 došlo zo strany Nadobúdateľa k neoprávnenému zásahu do práv a k porušeniu autorských práv ATELIER 3, spol. s.r.o. tým, že bez toho, aby mal akékoľvek oprávnenie – licenciu, použil dielo ATELIER 3, spol. s.r.o., dokonca do neho zasiahol a nechal vyrobiť nové stánky. Účelom tejto Zmluvy je ukončenie a urovnanie sporného protiprávneho stavu používania autorského diela ako aj rozmnoženiny autorského diela vyhotovenej na základe kúpnej zmluvy zo dňa 25.08.2015, ktorý trvá a úprava práv a povinností medzi Zmluvnými stranami, a to tak, aby ATELIER 3, spol. s.r.o. poskytol právo na nakladanie s jeho dielom Hlavnému mestu SR Bratislava v rozsahu podľa tejto Zmluvy a vzdal sa všetkých nárokov ktoré mu vznikli ku dňu podpisu tejto Zmluvy a Hlavné mesto SR Bratislava spoločnosti ATELIER 3, spol. s.r.o. za poskytnutie tohto práva a za vzdanie sa nárokov zaplatí cenu podľa čl. V. uvedenej Zmluvy.
Vyššie uvedená dohoda bola schválená na pravidelnej porade primátora dňa 12.03.2019 a prešla pripomienkovým listom.
 

 
 


 

Aktualizácia: 9.4.2019 | Počet zobrazení: 1200
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.