Rámcová dohoda č. MAGSP1900002

Číslo: MAGSP1900002
Stručný popis: poskytnutie prác bežnej údržby a opráv pozemných komunikácií na území Hlavného mesta SR Bratislavy a uskutočnenie opráv výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Dátum uzatvorenia: 4.3.2019
Dátum zverejnenia: 5.3.2019
Dátum účinnosti: deň po zverejnení
Zhotoviteľ č. 1:
Názov: Pittel+Brausewetter s.r.o.
Sídlo: Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
IČO: 35943653

Názov: STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO: 17317282


Zhotoviteľ č. 2:
Názov: MBM-GROUP, a.s.
Sídlo: Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo
IČO: 36740519

Názov: HOCHTIEF SK s.r.o.
Sídlo: Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 44298170
 

 
 
Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby a opravy na pozemných komunikáciách na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré sú tvorené prejazdnými úsekmi ciest I. až III. triedy a miestnymi komunikáciami I. a II. triedy v celkovej dĺžke 385.997 km o celkovej výmere 4.033.209,00 m2 ako i chodníkoch v celkovej dĺžke 294.749 km o celkovej výmere 745.116,00 m2 (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo cenu dohodnutú v tejto dohode. Záväzok vykonávať pre objednávateľa dielo v zmysle predchádzajúcej vety vzniká zhotoviteľovi okamihom doručenia písomnej objednávky vystavenej zhotoviteľom v zmysle čl. II. tejto dohody.

 

Aktualizácia: 5.3.2019 | Počet zobrazení: 2786
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.