Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy, križovatiek a chodníkov - Galvaniho

Podnikateľským zámerom investora v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov a s právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby, vydaným Mestskou časťou Bratislava – Ružinov ako príslušným stavebným úradom, na stavbu „Úprava križovatky Galvaniho – Na križovatkách“ , je prestavať existujúcu neriadenú križovatku ulíc Galvaniho - Na križovatkách na svetelne riadenú križovatku. V rámci stavby „Úprava križovatky Galvaniho – Na križovatkách“ sa vybudujú stavebné objekty - SO 101 – Úprava križovatky, SO 104 – Úprava chodníkov, SO 110 – Cestná dopravná signalizácia, SO 200 – Úprava verejného osvetlenia na Galvaniho ulici.
Dátum uzatvorenia: 30.01.2019
Dátum zverejnenia: 01.02.2019
Dodávateľ: FIPOREAL, s.r.o.
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Dohoda podľa §19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon).
 

 
 

Predmet zmluvy: úprava práv a povinností Zmluvných strán pri úprave časti miestnej komunikácie II. triedy Galvaniho ulica pri zabezpečení stavebného povolenia Stavby, realizácie a kolaudácie Stavby vrátane jej odovzdania do vlastníctva a správy Hlavného mesta.


 

Aktualizácia: 1.2.2019 | Počet zobrazení: 1337
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.