Znalecký posudok č. 1/2018 - Ing. arch. Milan Haviar

stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva strpieť stavbu „Prístavba historickej budovy SND, Gorkého 2“ na dobu neurčitú na pozemkoch v k. ú. Staré Mesto, KN-C parc. č. 21385/1 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 446 m2 , parc. č. 21387/2 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 446 m2 a na novovytvorenom pozemku parc. č. 21383/6 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 152 m2 , oddelenom od pozemku parc. č. 21383/4 podľa GP č. 57/2017 vytvoreného GP č. 11-05/2017, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
 

 
 
 

Aktualizácia: 18.6.2018 | Počet zobrazení: 672
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2018
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.