Znalecký posudok č. 32/2017 - Ing. Barbara Chamulová

Stanovenia odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pozemkoch reg. "E" KN, v k. ú. Dúbravka, obec BA - m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV v rozsahu vyznačenom v GP č. 33/2016, dielu č. 1 vo výmere 13 m2 a dielu č. 2 vo výmere 27 m2 na parc. č. 1075, LV č. 5920 a dielu č. 3 vo výmere 32 m2 na parc. č. 1076/100, LV č. 5920, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava v prospech kaţdodobého vlastníka pozemku registra "C" KN parc. č. 3423/1 alebo ním poverenej osoby
 

 
 
 

Aktualizácia: 16.2.2018 | Počet zobrazení: 2100
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2017

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.