Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 1046 17 00

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 1046 17 00, ktorej predmetom je dohoda zmluvných strán na zriadení vecného bremena „in rem“ spočívajúceho v práve strpieť existenciu, rekonštrukciu, zmeny, odstránenie, opravy, údržbu a iné obhospodarovanie stavieb inžinierskych stavieb SO.02.12a–vonkajšie parkovisko časť na teréne, SO.02.12b–vonkajšie parkovisko nadzemná časť, SO.02.09–dopravné riešenie areálu spojené s právom prechodu, prejazdu, vstupu, a zotrvaní na pozemkoch registra “C” KN parc. č. 4703/14 a nasl. k. ú. Petržalka, ktorého predmetom je nové označenie oprávnených nehnuteľností.

Uzatvorené dňa: 07.02.2018
Zverejnené dňa: 08.02.2018
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 8.2.2018 | Počet zobrazení: 576
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.