Znalecký posudok č. 26/2017 - Ing. Barbora Chamulová

Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok registra "C" KN parc. č. 9871/99 - ostatné plochy vo výmere 880 m2 v k. ú. Nivy, obec BA - m. č. Ružinov, okres Bratislava II, odčleneného geometrickým plánom č. 20/2017 úradne overeným dňa 27.04.2017 v pozemku registra "C" KN v k. ú. Nivy, parc. č. 9871/99 - ostatné plochy vo výmere 3702 m2 zapísaného na LV č. 1316 ako vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy
 

 
 
 

Aktualizácia: 4.12.2017 | Počet zobrazení: 2040
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2017

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.