Znalecký posudok č. 38/2017 - Ing. Monika Nitková

Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva stavby na dobu neurčitú na pozemku registra ,,C,, K N p arc. č . 404 druh ostatné plochy v k .ú. Čuňovo, v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č . 1 25-1/2016 (výmera 4m2), ktorý je podľa listu vlastníctva LV č. 1 vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
 

 
 
 

Aktualizácia: 22.11.2017 | Počet zobrazení: 716
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.