Znalecký posudok č. 10/2017 - Ing. Miroslava Juritková

vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov v k.ú. Vinohrady, parcely registra „C“ KN, parc.č. 5487/64 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1m2, parc.č. 5487/21 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2, parc.č. 5487/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10m2, parc.č. 5487/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m2, parc.č. 5487/85 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m2,zapísané na LV č. 3673 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
 

 
 
 

Aktualizácia: 24.8.2017 | Počet zobrazení: 565
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2017

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.