Znalecký posudok č. 34/2017 - Ing. Jozef Fajnor

Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov E KN parc.č. 5185, zapísaného na LV č. 5087 katastrálne územie Devínska Nová Ves a E KN parc.č. 5185, zapísaného na LV č. 2573, katastrálne územie Záhorská Bystrica a všeobecnej hodnoty vecného bremena spočívajúceho v práve zriadenia a uloženia inžinierskych sietí (VTL prípojky plynu) a v práve vstupu osôb a vjazdu vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu plôch vymedzených objednávkou. Pozemky sa nachádzajú pri ulici Jána Jonáša, v lokalite Dlhé pole, na rozhraní mestských častí Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica, v hlavnom meste SR Bratislave.
 

 
 
 

Aktualizácia: 24.8.2017 | Počet zobrazení: 1106
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.