Rámcová dohoda č. MAGTS1700159- Zabezpečenie BOZP a OPP školenia e-learningovou formou

Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v zmysle zabezpečenia školenia na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zák. č. 124/2006 Z. z. a ostatných súvisiacich pr. predpisov (ďalej len BOZP školenie) a na úseku školenia na úseku ochrany pred požiarmi v zmysle zák. č. 314/2001 Z.z. a ostatných súvisiacich pr. predpisov (ďalej len OPP školenie) e-learningovou formou sa uzatvára ako výsledok použitia postupu pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Číslo zmluvy: č. MAGTS1700159
Predmetom tejto Dohody je záväzok Poskytovateľa vykonávať pre Objednávateľa službu: Zabezpečenie BOZP a OPP školenia e-learningovou formou. Predmet dohody je podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody.
Dátum uzatvorenia: 07.08. 2017
Dátum zverejnenia: 09.08. 2017
Poskytovateľ : Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
Ulica, číslo: J.Stanislava 1
Mesto: 841 05 Bratislava
IČO: 35859857
Dátum účinnosti: deň po dni zverejnenia na webovom sídle firmy, t. j. 10. 08. 2017
Dátum platnosti do: max.3 roky od dátumu účinnosti dohody
 

 
 
 

Aktualizácia: 9.8.2017 | Počet zobrazení: 1739
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.