Zámenná zmluva č. 03 88 0501 17 00

Zámenná zmluva č. 0388 0501 1700, ktorou sa zamieňajú pozemky v k.ú. Staré Mesto registra "C" KN parc. č. 21739/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 854 m², parc. č. 21739/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 278 m², parc. č. 21739/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1330 m², zapísaných na LV č. 8925 za pozemok v k.ú. Karlova Ves registra „C“ KN parc. č. 2981/72 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2564 m² zapísaného na liste vlastníctva č. 1425.
Uzatvorená dňa : 18.7.2017
Zverejnená dňa : 19.7.2017
 

 
 
 

Aktualizácia: 19.7.2017 | Počet zobrazení: 4433
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.