Znalecký posudok č. 37/2017 - Ing. Monika Nitková

Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena strpieť umiestnenie, užívania, prevádzkovanie, opravy elektrickej stanice - kioskovej trafostanice TS 1892 na dobu neurčitú na pozemku registra ,,C,, KN v k.ú. Nivy, parc. č. 9737/1 druh zastavané plochy a nádvoria o výmere 3835 m2, vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava, v rozsahu podľa GP č. 270/2016, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
 

 
 
 

Aktualizácia: 8.6.2017 | Počet zobrazení: 490
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2017

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.